Ganddal IL

Klubbhåndboken

Klubbhåndboken

Oppdatert: 09.03.2018

KLUBBHÅNDBOK


Under oppdatering.

Ny versjon : se vedlegg
Ganddal IL-Fotball

Innhold

 1. Innledning
 2. Generell klubbinformasjon
 3. Ganddals ide, visjon, verdier og målsetninger
 4. Klubbens lover
 5. Klubbens organisering
 6. Lagets organisering
 7. Sportslige retningslinjer
 8. Organisering barnefotball (5-12 år)
 9. Organisering ungdomsfotball (13-19 år)
 10. Organisering seniorfotball
 11. Klubbdrift/rutiner
 12. Økonomi
 13. Informasjon – kommunikasjon
 14. Rekrutteringsplan
 15. Utdanning – kompetanse
 16. Årshjul
 17. Utmerkelser
 18. Jentefotball
 19. Ganddalkoden
 20. Vedlegg

1. Innledning

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i Ganddal IL-Fotball. Den skal sikre at det er kontinuitet i alt det som bestemmes og gjøres. Håndboken skal benyttes for å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilken målgruppe vi er til for.

Dette dokumentet omhandler klubbens verdigrunnlag og etiske retningslinjer for alle som er tilknyttet klubben gjennom engasjement i styre, ledelse, lagledere, trenere, spillere, medlemmer, komiteer og frivillige.

Retningslinjene legger et grunnlag for at aktivitetene skal skje og tilrettelegges på et forsvarlig og etisk grunnlag. Klubbhåndboken er et hjelpemiddel i dette arbeidet.

Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styre, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

2. Generell Klubbinformasjon

Ganddal Il Fotball, Paulinehagen 1, 4322 Sandnes
Org. Nummer: 996 431 053
Bankforbindelse: Sandnes Sparebank
Bankkonto:3260.29.78795
Hjemmeside: www.ganddal-fotball.com

Klubben ble stiftet tilbake i 1929.

Medlem av: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitee
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Rogaland Fotballkrets.
E-mail:

dagligleder@ganddal-fotball.no

leder@ganddal-fotball.no

sportsligleder@ganddal-fotball.no

kasserer@ganddal-fotball.no

ungdomsleder@ganddal-fotball.no

Treneransvarlig@ganddal-fotball.no

Utstyrsansvarlig@ganddal-fotball.no

Dommeransvarlig@ganddal-fotball.no

Markedssjef@ganddal-fotball.no

3. Ganddals idé, visjon, verdier og målsetninger

3.1 Idé:

3.1 Idé:

Gi et utfordrende tilbud tilpasset interesse og nivå

 • Alle som deltar i Ganddal Fotball skal bli utfordret, dersom de har et snev av interesse i å utvikle seg mer enn bare at kroppen vokser. Noen vil ha lavere utfordringer og noen vil bli utfordret på bristepunktet. Vi som klubb som skal legges til rette for begge deler.
 • Vi skal se skal på sportslig nivå/modning, og vi skal se på interesse. Man kan være tidlig utviklet/være god/kommet langt i modningen, men likevel være lite interessert i å bli bedre (i observerbar adferd – i ord vil alle bli bedre, men vi baserer oss på observerbar adferd).
 • Vi understreker at det er ingen aldersgrense oppad eller nedad for å gi utfordringer.

3.2 Visjon:

Vi skaper gode medspillere

 • Nøkkelinnholdet her er «med»(-spillere). I tillegg til gode spillere, legger vi vekt på medlemmene som mennesker. Det gjelder f.eks hvordan de oppfører seg, hvordan de blir utviklet utenfor fotballbanen, hvordan klubben bygger bånd mellom mennesker i klubben på tvers av skoler, lag, aldersgrupper og kjønn. Det gjelder også å utvikle gode dommere, faddere, idoler, unge assistenttrenere med mer. I tillegg ønsker vi også å gi trenere, ledere, foreldre, styremedlemmer, komitemedlemmer (altså de voksne) en bra tilværelse og en fin utvikling i et stimulerende idrettsmiljø.

3.3 Verdier:

Utfordrende, Respektfull, Inspirerende, Samlende

Utfordrende:

 • Alle i klubben skal bli utfordret i ulik grad.

Respektfull:

 • Vi behandler hverandre, medspillere, motstandere og dommere med respekt.
 • Respekt går også utover fotballbanen. Økonomistyring, rapportering til krets og forbund samt følge lovverket og retningslinjer.

Inspirerende:

 • Når vi går inn i møter, i garderoben, på banen for kamp eller trening skal vi inspirere. Inspirere til å utrette noe, inspirere til å utvikle hverandre, inspirere til å ta frem til det beste i hver enkelt.

Samlende:

 • Alle skal føle en tilhørighet til klubben Ganddal, og ikke bare til sitt lag.
 • Man forholder seg til klubbens visjon, verdier og retningslinjer
 • Alle skal identifisere seg med klubbfargen og på trening skal alle (spillere og trenere/lagledere) gå med likt antrekk.

3.4 Delmål:

 • Alle lag og kull skal følge klubbens sportsplan.
 • Ha en rød tråd i alt arbeidet fra 6 år til senior
 • Rekruttere og beholde så mange som mulig (både spillere, trenere og ledere)
 • Menneskeutvikling er minst like viktig som spillerutvikling
 • Alle skal gå fra treningen med et smil om munnen og være sliten
 • Alle skal trene i Ganddals antrekk
 • Skape et sterkt samhold og en sterk klubbfølelse hos alle spillere i alle lag
 • Ha positive opplevelser knyttet til fotballmiljøet i Ganddal
 • Ha en positiv mental innstilling og en god selvfølelse
 • Ha et positivt syn på sine medmennesker både på og utenfor idretten, samt ha respekt for regler og medmennesker
 • Ha god hygiene, respektere tider, melde fravær og holde utstyret sitt i orden
 • Forstå og beherske de ulike ferdighetene fotballspillet byr på
 • Ha kunnskap om fotballreglene
 • Skape et A-lag med overtall av lokale spillere
 • Skape gode og seriøse treningsgrupper på førstelagene på senior, junior og gutt, slik at gode og seriøse spillere kan hospitere inn i gode miljøer. Hvis ikke bør de gå til en klubb med bedre tilbud.
 • Få ut hver enkelt spillers potensial
 • Samle hvert enkelt kull i barnefotballen til felles treninger. Gjerne i samarbeid med andre klubber hvis man er få (for eksempel ved færre enn 20 spillere, da det gir dårligere vilkår for god differensiering)
 • Ha gode satsings- og breddetilbud i alle aldre
 • Differensiering og hospitering skjer uavhengig av alder, men avhengig av nivå og motivasjon.
 • Ivareta det sosiale miljøet på tvers av differensierte grupper
 • Ved hjelp av sportsplan og interne trenersamlinger skal alle trenerne inneha en kompetanse tilpasset dem de trener

4. Klubbens lover

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i febr mnd. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, være medlem i klubben i minst 1 mnd og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside. Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

5. Klubbens organisering

Organisasjonskart vedlagt (iv).

5.1 Styret
Styret skal bestå av 6 medlemmer som velges på årsmøte, og inneha følgende verv og oppgaver som beskrives i underkapitler. Medlemmer av styre og komiteer finnes på hjemmesiden.

5.1.1 Leder

 • Fastsetter agenda for styremøtene
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikle strategi og planer for klubben
 • Hovedansvar for kontakt med krets, NFF, idrettskrets og NIF
 • Klubbens pressekontakt
 • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
 • Ansvarlig politiattest ordningen

5.1.2 Nestleder

 • Stedfortreder for leder
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

5.1.3 Sekretær

 • Innkaller/referere styremøter, føre protokoll
 • Ajourføre klubbhåndbok
 • Mottak og distribusjon av e-post

5.1.4 Kasserer

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre og årsmøte vedtak
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlig avvik i budsjett
 • Følge opp regnskapsfører

5.1.5 Sportslig leder

 • Utvikle og implementere Sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet, og sikre at disse blir fulgt
 • Differensiering (herunder hospitering) sammen med spillerutvikler og hovedtrener på alderstrinn
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trener etc.)
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben

5.1.5 Barne- og Ungdomsleder

 • Påse at nye trenere-lagledere i klubben får tilgang til informasjon (se vedlegg)
 • Være bindeledd mellom trenere/ledere på barne- og ungdomstrinnet
 • Passe på at alle blir kurset iht anbefalinger
 • Gjennomføre teknikkmerkedag

5.2 Daglig Leder

 • Overgangsansvarlig
 • Hjemmesideansvarlig
 • Kontaktperson mot KXweb (hjemmesider og fakturering)
 • Vedlikehold av medlemsregister
 • Fakturering av gruppeavgift (+ oppfølgning av fakturering)
 • Lagpåmelding (fiks)
 • Spillerregistrering (fiks). Herunder brukeradministrasjon. Påse at de som trenger det har nødvendige ”tilganger” i FIKS Brukeropplæring. Påse at de som har tilgang til FIKS innehar kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver.
 • Idrettsregistreringen for fotballgruppa
 • Søknader (sportslige) til Sandnes Kommune
 • Terminlister hjemmekamper
 • Treningstider
 • Kontaktperson inn mot Rogaland Fotballkrets
 • Informere ut til lagledere relevant informasjon
 • Ansvar for utleie av Klubbhus, koordinator for møter i kafe
 • Ansvar for klubbens 2 lotterier. Vår og Høst

5.3 Markedssjef

 • Ansvar for klubbens sponsorer
 • Ansvar for å søke midler i "portal" for støtte - legater
 • Legge frem en langsiktig plan for styret hvordan markedsarbeidet skal gjennomføres.
 • Sikre stabile inntekstskilder

5.4 Oppstartsansvarlig:

Denne posisjonen skal innehas av en trener som har vært i klubben noen år, og som har inngående kjennskap til klubbens verdier og drift

 • Sette i gang nye årskull rett etter sommerferien
 • Henge opp informasjon i barnehager (før sommeren) men tanke på oppstart høstsesongen for nye lag
 • Informasjonsflyere ut til skolene for distribusjon (for å fange opp de som ikke ble med fra 5 år, nyinnflyttede etc.)
 • Alle jenter på banen” arrangeres hvert annet år.
 • Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til nye årskull
 • Ansvar for oppdatert informasjon i permen: ”Ny i Ganddal”.
 • Evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

5.4.1 Tiltaksplan

 • Det settes av en fast ukedag til trening av nye kull.
 • Nyhetssak på nettsiden (Oppstart nytt kull)
 • Oppstartsavsvarlig er med på de første 4 treningene.(med tanke på rekruttering av trenere- oppmenn) Han/hun tar med utstyr til laget.
 • Registreringsskjema
 • Hjelp til kartlegging av spesielle behov som for eksempel språkbarrierer eller funksjonshemminger.
 • Oppstartstidspunkt hvert år er uke 36-40
 • Ha en samling med foreldre og barn i desember for å snakke om veien videre.
 • Når nye trenere – oppmenn er på plass oversendes kontaktinfo på disse til dagligleder@ganddal-fotball.no som gir dem tilgang til KX-Web med brukernavn og passord,- slik at de kan oppdatere medlemsregister.

5.5 Dommeransvarlig

Dommeransvarlig sine oppgaver er å:

 • ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon og lagledere og trenere
 • ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag
 • legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker dette. Følge opp og veilede dommerne i kamper
 • tilby de som ønsker videre oppfølging og etterutdannelse i samarbeid med kretsen
 • se til at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne
 • ha ansvar for dommerutstyr
 • ha ansvar for kampvert til kamper onsdagene

5.6 Kvalitetsklubbansvarlig

 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubb systemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben
 • Være en pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at Kvalitetsklubb-systemet gir annerkjennelse til klubben om at det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeid.

5.7 Treneransvarlig

Treneransvarlig sine oppgaver er å:

 • ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens trenere og lagledere
 • ha hovedansvaret for at klubbens Sportsplan blir presentert for alle trenerne, og sørge for at denne blir etterlevd
 • legge til rette for å tilby tilpasset trenerutdanning
 • ha ansvar for å gjennomføre 2 trenerforum årlig
 • påvirke til at treningene settes opp på en hensiktsmessig måte og i samsvar med gjeldende sportsplan

5.8 Spillerutvikler

Spillerutvikler oppgaver er:

 • Følge opp spille på sone-krets-landslag
 • Ha oversikt over enkeltspillere fra aldertrinn fra G/J 10 og oppover
 • Plukke ut spillere til ekstraøkter - GIL Xtra
 • Bistå spillere med råd og veiliedning vedr egentrening, utviklingsmål og planlegging
 • Innstille spillere til sone og bylag, sammen med treneransvarlig
 • Bistå ved valg av hospitering
 • Utarbeide "den røde tråden" i sportsplan sammen med andre trenere, treneransvarlig og Sportslig leder

5.9 Materialforvalter

Det er én materialforvalter for barnelagene, og én som supplerer ungdomslag og voksne. Materforvalteren sin oppgave er å:

 • sørge for at alle nye lag får det utstyret som behøves
 • supplere utstyr ved behov

5.10 Fair-Play ansvarlig

 • Synliggjøre Fair-play i sportsplan, håndbok og verdidokumenter
 • Påse at anlegget har et Fair-play preg
 • Bestille Fair-play effekter
 • Bistå ved Fair play kvelder for spillere-foreldre-trenere
 • Holdningskontrakter i klubben
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder
 • Implementere klubbens stategi ut i praksis
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen

5.11 Komiteer

5.11.1 Sportslig utvalg

Øverste organ mht sportslig satsing. Denne komiteen skal bestå av sportslig leder, barne- og bngdomsleder, 1 repr. for barnefotball (6-12 år), 1 repr. for ungdomsfotballen (13-16), 1 repr. for voksenfotballen (jr-Alag) og 1 repr for jentefotballen.

Sportslig utvalg sine arbeidsoppgaver;

o Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål

o Rådgivende organ for trenere i sportslige spørsmål

o Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt

o Avdømming der det er sportslige motsetninger og det som er i strid med NFF`s reglement.

5.11.2 Kiosk komité

Ansvar for kiosk, herunder dugnad, innkjøp av varer.

5.11.3 Loddsalg komité

Bistå daglig leder med organiseringen rundt klubbens 2 lotterier (vår - høst)

5.11.4 Bane komité

Sørger for oppmerking på gressbane samt reparasjon av mål o.l. i og rundt banene. Holde kontakt med Sandnes kommune vedrørende deres mål på anlegget.

5.11.5 - Anleggs komité

Ansvar for utvikling av nye anlegg. Kontakt inn mot kommune, Idrettsråd og de andre lagene.

6. Lagets organisering

Et lag har behov for støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. For lag i Ganddal har vi følgende støttefunksjon rundt hvert lag:

6.1 Trener

 • Ansvar for det sportslige tilbudet
 • Treningsopplegg
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Spillersamtaler/møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med oppmann/ass trenere for å skape et godt miljø i gruppen
 • Delta på trenerkurs
 • Hospitering og kontakt med sportslig leder/treneransvarlig

6.2 Lagleder/oppmann

Lagleder er lagets adm. Leder og har ansvaret for at alt det praktiske fungerer rundt laget.

 • Har ansvar for organisering av lagets aktiviteter
 • Oppdatere medlemslister på hjemmesiden
 • Orientere sportslig utvalg fortløpende om spillere som kommer til eller slutter
 • Arrangere foreldremøter
 • Samarbeide med trener under spillermøter
 • Være kjent med sportslig plan
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, herunder oppdateringer på lagets hjemmeside
 • Ansvarlig for påmelding til Cuper
 • Ansvarlig for påfylling av utstyrskoffert og bestilling av annet utstyr
 • Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll
 • Sørge for at dommer får betaling
 • Ansvarlig for registering av gule/røde kort
 • Ansvar for omberamminger
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper
 • Ordne garderobe ved hjemmekamper
 • Deltar på klubbens trener og oppmannsmøter

7. Sportslige retningslinjer

7.1 Differensiering

Norges Fotballforbund sier at man skal få ulike typer utfordringer ut ifra interesse, ferdigheter og modning. Dette kalles for differensiering, og er et virkemiddel for å gi mulighet til å oppleve mestring. I praksis betyr dette at man bør spille med og mot spillere som er jevnbyrdige, samt å tilpasse vanskelighetsgrad i øvelser og spill til spillernes ferdigheter. Gleden og motivasjonen for å spille fotball øker når man får utfordringer som er tett opp mot, eller på, grensen til de evnene man har. Nettopp fordi det er i flytsonen (grønt område) man størst forutsetning for å oppleve mestring. Spiller man med med- og motspillere som er på et mye lavere ferdighetsnivå enn seg selv vil man kjede seg, og spiller man med- og mot spillere på et mye høyere ferdighetsnivå enn seg selv vil man bli stresset og frustrert av å ikke mestre.

I Ganddal skal alle spillere oppleve et utfordrende tilbud tilpasset den enkeltes interesse og nivå. Dette ønsker vi å løse gjennom å skape så homogene treningsgrupper som mulig, hvilket innebærer at man trener og spiller sammen med spillere som har samme interesse, ferdighetsnivå og modning som seg selv. I barnefotballen løses dette ved at to og to lag trener sammen, med 12-16 spillere per treningsgruppe, slik at man er nok til å differensiere i to grupper under spillformer som 3v3 og 4v4. Dersom nivået tillater det skal Ganddal fra U10 melde på et ekstra lag i nivå 1 i aldersgruppen over. Dette laget er til for spillerne som har kommet lengst.

I ungdomsfotballen skal det fra U13 deles inn i treningsgruppene satsning og bredde etter kriteriene (i) eget ønske og interesse, (ii) ferdighetsnivå og (iii) modning. Satsningsgruppen og breddegruppen skal trene på samme tidspunkt og bane. Ingen spillere i Ganddal skal ekskluderes fra å spille fotball så mye som de selv ønsker. Dersom spillere ikke kan forsvare en plass i satsningsgruppen på bakgrunn av ferdighetskriteriet, skal de få trene med ønsket treningsgruppe minst en gang i uken, i tillegg til å bli tilbudt treningsgrupper tilpasset sitt ferdighetsnivå. Vi har ingen forutsetning for å kunne si noe om hvem som kommer til å bli gode seniorspillere når spillerne er 13 år. I Ganddal skal vi derfor ikke selektere – det er spilleren selv som skal bestemme hvor mye fotball han eller hun vil spille. Vi skal derimot differensiere – både innad i samme gruppe og til ulike grupper som satsning og bredde. Alle treningsgrupper i Ganddal skal være dynamiske, hvilket innebærer at det er flyt mellom gruppene, og at ingen spillere opplever at gruppene er låste.

I barnefotballen sikres god differensiering ved at treneransvarlig har tett oppfølging og kursing av foreldretrenere. I ungdomsfotballen sikres god differensiering ved hjelp av ansatt trener, under tett oppfølging og kursing av treneransvarlig.

7.1.1 Hospitering

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder trener og spiller kamper med lag på høyere aldersnivå, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Dette er et tilbud for at de som er kommet lengst skal få utfordringer tilpasset sin interesse og sitt nivå. I Ganddal har vi følgende regler for hospitering:

 • Hospitering er til for de spillerne som har kommet aller lengst, som er modne, som har et stort ønske om å utvikle seg, og som selv ønsker å hospitere.
 • Nedre aldersgrense for hospitering i Ganddal er 10 år.
 • All hospitering skal initieres og kontrolleres av trener på primær lag sammen med treneren på laget spilleren hospiterer til.
 • All hospitering skal være langsiktig og planlagt, der fokuset utelukkende er på enkeltspillerens utbytte av hospiteringsordningen.
 • All hospitering skal skje til treningsgruppe 1 i det aktuelle alderstrinnet, der spilleren skal kunne forsvare en plass i troppen
 • Spillere skal i utgangspunktet aldri forlate sitt eget alderskull.
 • Hospitering er primært et treningstilbud, men kan også skje i kamp. Det bør hospiteres på trening for at det skal hospiteres på kamp. Ved hospitering i kamp skal treneren være spesielt oppmerksom på spillerens totalbelastning.
 • Ved hospitering i kamp skal spilleren spille minimum 1 omg.
 • Trener på primærlag, i samråd med treneren på hospiteringslag, har ansvaret for spillerens totalbelastning, og skal bestemme om hospitering skjer i tillegg- eller i plassen for aktivitet på primærlag.
 • Trener på hospiteringslag, i samråd med trener på primærlag, har ansvar for å evaluere utbyttet av hospiteringen.

7.1.2 Ekstratreningstilbud

I Ganddal tilbyr vi følgende ekstratreningstilbud for de som ønsker mer aktivitet enn hva det får i lagene sine:

 • Fotball-Fritids Ordning (FFO) er et tilbud for elever fra 2-6. Klasse etter skoletid, som ønsker å trene fotball mer enn hva de gjør sammen med klasselaget sitt. FFO åpner ved skoleslutt, der barna får et måltid og kan gjøre lekser før fotballtreningen starter. Fotballtreningen er ledet av ansatte trenere fra klubben. Tilbudet er for alle, og det er mulig å melde seg på flere dager i uken. Kontakt Frode Bjelland (dagligleder@ganddal-fotball.no / 95813047) for påmelding.
 • Personlig trening/Bredo-trening, et profesjonelt treningstilbud som setter enkeltspilleren i sentrum, med fokus på utvikling av egne ferdigheter og egenskaper.
 • Ekstratrening lørdag, en ekstra treningsdag hver lørdag for alle barnefotballspillere. Treningene ledes av ansatte trenere, med hjelp fra foreldretrenere. Treningene skal vektlegges av lek, individuell teknikktrening og mye spill.
 • GIL-extra, et ekstratreningstilbud for de som vil mer. Treningstilbudet er for de som har kommet aller lengst fra U10 og oppover. Spillerutvikler selekterer og inviterer aktuelle spillere fra de ulike årskullene.

7.2 Jevnbyrdighet

Jevnbyrdighet vil si å møte noenlunde jevn motstand i både trening og kamp. I Ganddal skal vi sikre jevnbyrdighet på trening gjennom aktiv differensiering, som beskrevet under 7.1. Ved å ha store treningsgrupper skal vi legge til rette for at man spiller mest mulig med og mot spillere som har samme ferdighetsnivå, interesse og modning som en selv.

I Ganddal skal vi i barnefotballen sikre jevnbyrdighet i kamp ved at vi på alle årskull deler inn i jevne lag. Hvert av lagene skal meldes på det nivået som er best beskrivende for laget. I selve kampen skal det være et mål å spille så jevne kamper som mulig. Ingen Ganddallag skal verken vinne eller tape 10-0. Dersom vi møter lag som er svakere enn oss selv, skal vi i større grad bruke spillere som ikke har kommet så langt i sin ferdighetsutvikling. Dersom vi møter lag som er sterkere enn oss, skal vi i større grad bruke spillere som har kommet langt i sin ferdighetsutvikling. Tilsvarende skal vi sette inn ekstra spiller eller invitere motstandere til å gjøre dette dersom kampen er ujevn. Ansvaret for laginndeling og lagspåmelding tilfaller en sportslig ansatt i klubben, i samråd med sentrale foreldrekontakter i kullet, der sportslig ansatt har siste ord. I ungdomsfotballen skal vi sikre jevnbyrdighet i kamp gjennom å velge den divisjonen som er best beskrivende for lagets nivå. Dette ansvaret tilfaller lagets trener, som er ansatt i Ganddal.

8. Organisering barnefotball (5-12 år)

8.1 Laginndeling og nivåpåmelding

Lagene i barnefotballen skal deles inn i jevne lag, som meldes på samme nivå. Lagene skal være en miks av spillere fra Ganddal og Sørbø. Den sosiale dimensjonen skal vektlegges ved laginndelingen, slik at man spiller sammen med klassekameratene og –venninne sine. Lagene skal meldes på det nivået i seriespillet hvor man forventer å møte jevnest motstand. Laginndeling skal ta utgangspunkt i (4-5 spillere per 3er lag) 6-8 spillere per 5er lag og omtrent 10 spillere per 7er lag. Laginndeling og nivåpåmelding er årgangsansvarlig sitt ansvar, i samråd med sentrale foreldrekontakter i kullet. Fra og med U10 ønsker vi, dersom nivået i kullet tillater det, å melde på et ekstra lag på nivå 1 i aldersklassen over (evnt egen aldersklasse). Dette for å gi et utfordrende tilbud til de som har kommet lengst.

8.2 Retningslinjer

Treningene er ledet av foreldretrenere, som blir veiledet og kurset av treneransvarlig. På treningene skal to og to lag trene sammen, slik at man er et tilstrekkelig antall til å sikre god differensiering. Hele kullet skal trene samlet - samtidig, på samme bane. Malen for treningene skal være slik det står beskrevet i Sportsplanen, der man øver mot målene som er formulert for aldersgruppen.

8.3 Turneringsbestemmelser

Ganddal fotballklubb dekker opp til 3 lokale turneringer pr lag hver sesong. Fotballklubben setter ingen føringer på hvilke man skal/bør ta del i,- det er opp til trenere/ledere for det enkelte lag så lenge man forholder seg til barneidrettsbestemmelsene. Fra U10 år anbefales en årlig overnattingscup, som Lyngdal/Sør Cup eller tilsvarende.

9. Organisering ungdomsfotball (13-19 år)

Rent sportslig kan vi fremheve følgende av Ganddals delmål for hvordan vi ønsker å organisere ungdomsfotballen:

 • Skape gode og seriøse treningsgrupper på førstelagene på senior, junior og gutt, slik at gode og seriøse spillere kan hospitere inn i gode miljøer. Hvis ikke bør de gå til en klubb med bedre tilbud.
 • Ha gode satsings- og breddetilbud i alle aldre
 • Ivareta det sosiale miljøet på tvers av differensierte grupper

Helt konkret betyr dette at Ganddal har et mål om å ha:

 • et førstelag i førstedivisjon for hver årgang
 • minst to veldrevne guttelag per årgang

9.1 Satsnings- og breddelag

Noen spillere ønsker å spille fotball hver dag og jobbe hardt for å utvikle seg, mens andre ønsker å spille fotball én gang i uka samtidig som de har det moro med kamerater. Ganddal skal være en klubb for alle, der alle opplever et utfordrende tilbud tilpasset interesse og nivå. I ungdomsfotballen skiller Ganddal derfor mellom satsningslag og breddelag. Hovedtrener på kullet har ansvar for å differensiere til disse gruppene på trening, og ta ut lag til kamp, basert på kriteriene eget ønske og interesse, ferdighetsnivå og modning.

9.2 Overgang til ungdomsfotball – en kritisk fase

U13 er alderen hvor overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball skjer. Denne overgangen er en svært sårbar tid i forhold til frafall. Ganddal skal ha følgende tiltak for denne aldersgruppen:

 • hele kullet skal trene samlet ved oppstart (i november året spillerne er 12 år gamle), der all differensiering skjer innad i gruppen og ikke i forskjellige grupper
 • hovedtrener skal gjennomføre spillersamtaler ved oppstart, for å kartlegge spillernes egne ønsker
 • foreldremøte for gruppen avholdes ved oppstart
 • vi skal ha et differensiert treningstilbud, der spillerne selv kan velge hvor mye de vil trene
 • det skal gradvis differensieres mer og mer mot bredde- og satsningsgruppene ut over våren. Spillerne skal oppleve at det er flyt mellom gruppene.
 • hele kullet skal på minst én cup sammen
 • eventuelle jule- og sommeravslutninger skal være felles for hele kullet

9.3 Retningslinjer

I ungdomsfotballen skal alle lag i Ganddal ha ansatte trenere, disse skal ansettes innen november året spillerne er 12 år gamle. Hvert kull skal ha en hovedtrener, som er den treneren som har overordnet ansvar for kullet. Mal for treningene skal være slik som beskrevet i Sportsplanen, der spillerne jobber med å utvikle seg innen de målene som er formulert.

9.4 Turneringsbestemmelser
Ganddal sine ungdomslag skal melde seg på turneringer som kan tilby differensiert nivåpåmelding, hvor vi kan delta med satsnings- og breddelag. Fra U13 og oppover anbefales Norway Cup, Dana Cup eller Gothia Cup (eller tilsvarende i Skandinavia). Klubben dekker kr 500,- pr spiller på slike cuper, samt reise og opphold for inntil 2 lagledere pr lag. På cuper/turneringer, som ikke er Eliteturneringer, skal det legges til rette for at det er GIL spillere som reiser. På lokale turneringer (Lyngdal/Sør Cup) skal det kun unntaksvis, hentes spillere fra andre klubber, dersom GIL ikke klarer å stille antall lag selv. Her skal man først forsøke hospitering internt for å få nok antall spillere. Det er viktig at dette blir kommunisert internt i foreldre gruppen,- og at det er trenerne som står for laguttak.

10. Organisering seniorfotball

Rent sportslig kan vi fremheve følgende to delmål for hvordan Ganddal ønsker å organisere seniorfotballen:

 • Skape gode og seriøse treningsgrupper på førstelagene på senior, junior og gutt, slik at gode og seriøse spillere kan hospitere inn i gode miljøer. Hvis ikke bør de gå til en klubb med bedre tilbud.
 • Skape et A-lag med overtall av lokale spillere

Helt konkret har Ganddal en målsetning om å ha:

 • et seniorlag i 4. Divisjon innen 2020

Seniorlaget/(-ene) til Ganddal skal ledes av en ansatt trener, og drives etter de samme prinsippene som resten av klubben. Som overnevnte delmål viser til, skal det være et spesielt fokus på seniorlaget sin rolle som hospiteringsarena for unge som oppfyller klubbens kriterier for hospitering.

11. Klubbdrift/rutiner

11.1 Politiattest

Styret er pliktig å avkreve Politiattest fra alle trenere og reiseledere. Leder er ansvarlig for å innhente slik attest, basert på oppdaterte trenere-ledere lister fra daglig leder. Link til søknad til politiattest finnes på klubbens hjemmeside.

11.2 Kontigenter, avgifter og medlemsskap

Årsmøtet fastsetter medlemsavgiften i Ganddal IL. Medlemsavgift 2017:

 • 6-8 år kr 1.200,-
 • 9-14 år kr 1.400,-
 • o/14 år: kr 2.050,-

Vi har et samarbeid med KXWeb som krever inn denne basert på oppdaterte medlemslister. Medlemsavgiften sendes ut på mail i febr/mars måned.

11.2.1 Treningsavgift

Alle lag i ungdomsfotballen skal betale treningsavgift. Denne er differensiert etter mengde – hvor ofte spillerne ønsker å spille fotball. Avgiften fastsettes på Årsmøtet. Treningsavgiften fakturteres i aug/sept. Treningsavgift 2017:

 • Tre eller flere treninger i uken – årlig avgift 1.990,-
 • To eller færre treninger i uken – årlig avgift kr 990,-

11.3 Forsikringer

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav at spilleren er registert som medlem av en fotballkludd tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle spillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som er over 12 år, registreres i FIKS som aktive med lagforsikring inneværende sesong for å være dekket at forsikringsordningen. Det er også mulig å kjøre en utvidet forsikring. Link til informasjon om denne ligger på klubbens hjemmesider

11.4 Arbeidsgiveransvar

Klubben har ansatte, og det er styret i Ganddal IL som har arbeidsgiveransvaret for disse.

11.5 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

Ganddal Fotball har mål om å ha kampvert for aldersgruppen 7-10 år hver onsdag (under 5’er kamper). I forkant oversendes kampoppsett med dommeroversikt til kampvert. Dette blir gjort av dommeransvarlig. (dommeransvarlig@ganddal-fotball.no) Da vil spillerne, lagledere, motstander og dommere bli møtt av en kampvert.

11.5.1 Kampvertens oppgaver

 • Kampverten skal iføre seg en KAMPVERT vest. Disse finnes i skuffe nr. 1 i kafe.
 • Sette opp kampene på kunstgresset,- slik at de minste lagene spiller nærmest klubbhuset og har de minste målene.
 • Hjelpe til med rigging av baner (hvis nødvendig)
 • Ønske bortelag velkommen, og henvise disse til riktig bane
 • Påse at dommerne er på plass. Ha med liste med dommernes telefonnummer
 • Sjekke at alle har det greit under kampene (munnbruk etc.)
 • Ivareta dommerne, og påse at de har det greit
 • Sjekke at spillerne har på leggbeskyttere.
 • Plukke søppel fra dunkene rundt kunstgresset og gressbanen
 • Være behjelpelig hvis det er spørsmål

Det hender at lag enten hjemme-, eller bortelag (eller begge) møter til feil tidspunkt, da må det evt rigges ekstrabane, og innkalles ekstra dommer. Alle kamper på alderstrinnet 7-12 år får dommer.

11.6 Bruk av klubbhus og anlegg

11.6.1 Treningstider

Det er mange lag som vil trene på kunstgressbanen, og det er ofte et puslespill å få dette til. Det er lagt visse føringer på treningsmengde. Klasse 5-8 får 1 time trening pr. Uke. Klasse 9-10 får 1 time 2 ganger pr uke, mens klasse 11-13 får 1,5 time 2 ganger pr uke. Seniorlagene trener fra kl 20:00 og utover. Det er daglig leder (dagligleder@ganddal-fotball.no) som tildeler treningstider. Fristen for å melde på lag til årets serie er i februar. Det vil komme en mail fra daglig leder eller barne- og ungdomsleder vedrørende lagspåmelding.

11.6.2 Serien

Seriekampene for lag fra 7-10 år spilles på onsdager (5-er fotball). Seriekampene for 11-12 åringene (7-er fotball) spilles på tirsdager. Sesongen starter som regel tidlig i mai, og da legges det opp til kamp en gang i uken frem til sommerferien. Tilsvarende etter sommerferien, med oppstart rundt 1 sept. Oppsettet for hjemmekampene sendes ut av daglig leder i Ganddal Fotballklubb et par uker før serieoppstart.

Alle lag på Ganddal spiller sine kamper på kunstgress, så langt det er mulig. Det er satt opp fire baner kl 17:00, fire baner kl 18:00 (kunstgresset deles inn i fire), og evt fire kamper kl 19:00. Vanligvis spiller de yngste lagene sine hjemmekamper kl 17:00, mens de eldre lagene spiller kl 18:00. Det vil, i så stor grad som mulig, bli tatt hensyn til avstanden til bortelaget. Skal et lag spille hjemme mot f.eks Staal Jørpeland, er det naturlig at denne kampen går kl 18:00, heller enn en kamp mot f.eks Sandnes Ulf. Dette er det daglig leder som styrer. Det er oppmann for det enkelte lag som er ansvarlig for å avtale kamper med de andre lagene i serien. Gå inn på www.speaker.no og finn frem til Rogaland Fotballkrets, Ganddal IL for den enkelte serien ditt lag spiller i. Der finner dere kontaktinfo på de andre oppmennene i din gruppe. Alle kampene som blir lagt ut fra Rogaland Fotballkrets legges til kl 18:00, men det vil som regel bli kamper mellom kl 17 og 19. Meldes det på mer enn ett lag pr årsklasse blir disse ofte delt inn i ulike avdelinger. Meldes det på 3 lag i aldersgruppen MG 7, vil disse trolig spille i avd 11, 12 og 13. Ganddal stiller med dommer i alle hjemmekamper fra 7-12 år.

11.6.3 Felles Utstyr

Hvert lag har en egen kasse med hengelås for sitt utstyr. I tillegg er det fellesutstyr som kjegler og vester. Ved lik farge på draktene skal BORTELAGET iføre seg vest (kan godt låne av hjemmelaget).

11.6.4 Klubbarrangement

Klubben oppfordrer til å spille turneringer utenom sesongen. Turneringsansvarlig er Johan Sannerud. Ta kontakt med ham for gjennomføring: johan@sanneruden.no. Husk å sjekke om baner/klubbhus er ledig: dagligleder@ganddal-fotball.no (for bane) utleie@ganddal-fotball.no for kafe.

Pr i dag har klubben følgende arrangementer:

 • Ekstratrening lørdag – hver lørdag (7-14år)
 • Kiwi Lundehaugen Cup – Turnering for G15
 • Teknikkmerkedag (høst)
 • Keepertrening. Senior: mandag 18-19. Fra U10: annenhver torsdag 17.30-18.30

11.6.5 Lagsutstyr

Nye lag vil trenge baller, kjegler, vester, medisinskrin og fløyter. Disse fås ved henvendelse til materialforvalter: Utstyrsansvarlig@ganddal-fotball.no. Her bestiller man også drakter. Draktsett består av trøye, shorts og strømper. Den enkelte spiller stiller selv med leggbeskyttere og fotballsko. Ikke glem å bestille keeperutstyr (trøye og hansker). Ganddal Fotballklubb har et sponsorsamarbeid med Hetland Sport. Alle medlemmer i GIL kan få medlemskort på Hetland, og 20% rabatt på alle varer.

12. Økonomi – plan for økonomistyring

12.1 Økonomisk prinsipp

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

12.2 Budsjett

Klubben utarbeider hvert år et budsjett som blir presentert årsmøtet. Det budsjetteres på kontonivå, tilsvarende postene i regnskapet. Budsjettet er alltid basert på forsiktighetsprinsippet.

12.3 Regnskap

Regnskapet føres av en regnskapsfører etter kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres når de oppstår. Regnskapsåret følger kalenderåret. Før Årsmøtet i februar skal regnskapet gjennomgås av en autorisert revisor.

12.4 Økonomistyring og kontanthåndtering

Kontaktinntekter fra loddsalg og kiosk, skal alltid telles opp av 2 personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av disse personene før pengene settes inn på konto.

12.5 Bankkonto

Signeres av 2 personer (leder og kasserer) ved utbetalinger i bank.

12.6 Lagkasse

Lagskasser har vi ikke i Ganddal. Ved evt. lagdugnader, er det kasserer og lagleder som holder styr på hvor mye laget til enhver tid har tilgode hos fotballgruppen.

12.7 Regningsbetaling

Alle inngående fakturaer signeres av leder før utbetaling.

12.8 Reiseregning – km godtgjørelse

De som skal ha dette refundert, må fylle ut kjøregodtgjørelsesskjema før utbetaling foretas.

Sjema for Reiseregning og Kilometergodtgjørelse finnes på hjemmesiden

12.9 Økonomisk ansvar

Avdelinger, grupper eller lag kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjenning.

12.10 Innkreving

All medlemsinnkreving blir gjort av KX Web og betalt inn på klubbens hovedkonto.

13. Informasjon – kommunikasjon

13.1 Trenerforum

Treneransvarlig skal avholde trenerforum to ganger årlig (før og etter sesong) for barnefotballtrenere, og to ganger årlig (før og etter sesong) for ungdomsfotballtrenere.

Hensikten med trenerforum for barnefotballen vil være å:
(i) kommunisere klubbens sportsplan – med fokus på innhold på trening og spillestil og opptreden i kamp – til foreldretrenere.

(ii) kommunisere klubbens retningslinjer for jevnbyrdighet og differensiering

Hensikten med trenerforum for ungdomsfotballen vil være å:
(i) kommunisere innhold i Sportsplanen
(ii) informere og diskutere om hvordan vi kan utfordre de som er kommet aller lengst, med et spesielt fokus på selvregulert læring – det å ta ansvar for egen utvikling

(iii) informere og diskutere om hvordan vi kan skape trivsel for de som ønsker at fotball primært skal være en sosial arena

13.2 Foreldremøter

Trenere og oppmenn har ansvar for å avholde 1-2 foreldremøter pr år. Her er det naturlig å ta opp spørsmål vedr turneringer, hvordan lagene skal deles inn og type informasjon som foreldrene skal få. I tillegg skal det sendes inn en årsrapport fra hvert av alderstrinnene til Ganddal Fotballklubb. Her skal det rapporteres om antall spillere, hva som har skjedd gjennom sesongen og hvilke turneringer de enkelte lag har deltatt på. Det er alltid kjekt med et lagbilde.

13.3 Klubbens Web-side

Lagleder er ansvarlig for å oppdatere medlemsregisteret for sine lag.

13.4 Treningsøkta.no

Treningsøkta.no skal benyttes aktivt av treneransvarlig og foreldretrenere for å administrere treninger i barnefotballen. Ungdomstrenere anbefales å bruke treningsøkta.no til inspirasjon og til å finne øvelser som passer til tema det øves på. Ansvarlig for denne i Ganddal er sten.rune.smorsgaard@eninorge.com

13.5 Sosiale medier

Klubbens nettside er hovedplattform for formidling av informasjon. Sosiale medier kan brukes til å videreformidle. I slike tilfeller skal det det linkes til sak på klubbens nettside.

14. Rekrutteringsplan

14.1 Rekruttering av spillere

Oppstartansvarlig er ansvarlig for klubbens rekrutteringsplan, se 5.4 for oppstartsansvarlig sine oppgaver og tiltaksplan for rekruttering.

14.2 Rekruttering av foreldre

Styret, sportslig utvalg, ansatte i klubben og andre ildsjeler kommuniserer sammen og gir anbefalinger om foreldre de mener kan være passende til å innha ulike verv i klubben.

14.3 Rekruttering av trenere

14.3.1 Foreldretrenere til barnefotballagene
Oppstartsansvarlig har ansvar for å rekruttere foreldretrenere og støtteapprat til nye årskull. Dette skjer i august, når barna er 5 år gamle. Når nye trenere og oppmenn er på plass oversendes kontaktinfo på disse til dagligleder@ganddal-fotball.no, som gir dem tilgang til KX-Web med brukernavn og passord, slik at de kan oppdatere medlemsregister.

14.3.2 Trenere til ungdomsfotballagene
Sportslig leder har ansvar for å ansette trenere til ungdomslagene. Annonsering av stillingene kan skje gjennom finn.no, trenerdatabasen.no og klubbens kontaktnett. Treneransvarlig, Spillerutvikler, Daglig leder og/eller andre sentrale personer i klubben skal inkluderes i ansettelsesprosessen. Neste sesongs trenere skal være klare innen utløpet av oktober. Etter ansettelse skal Treneransvarlig ha et møte med vedkommende, der det informeres om klubbens Sportsplan og Klubbhåndbok, med særlig vekt på treningsinnhold, trenings- og kampledelse og sportslige retningslinjer. I tillegg skal vedkommende motta en bruker til treningsøkta.no.

14.4 Rekruttering av dommere

Hver høst arrangeres dommerkurs i samarbeid med Andres Krogedal. Det sendes ut mail i aug/sept hvert år til de laglederne som har barn i aldergruppen 11-15 år som kunne tenke seg å bli Klubbdommere.

15. Utdanning – Kompetanse

For å sikre best mulig drift av Fotballgruppen også i årene som kommer, har Ganddal IL-Fotball følgende målsetning om kompetanseheving i klubben:

 • Styret: Flertallet i Styret skal til enhver tid ha gjennomført Lederkurs i regi Kretsen
 • Trenere: Alle skal gjennomføre Barnefotballkvelden. Hovedtrener på trinnet skal ha et eller flere Trener C-lisenskurs.

Jevnlige samlinger med Spillerutvikler for faglig påfyll, og gode tips i treningsverdagen.

16. Årshjul

Årshjul Ganddal Fotball 2017

Januar

Aktivitet

Ansvar

Oppstart trening

Lagledere

Påmelding lag ungdom

Daglig Leder

Forberedelse Årsmøtet

Leder

Styremøte

Styret

Kvalitetssikring medlemmer i fiks.no 13 år og oppover

Daglig Leder

FFO Faktura Januar

Daglig Leder

Årsmelding alle lag

Daglig Leder - Leder

Februar

Aktivitet

Ansvar

Årsmøte

Styret

Årsmøte innkalling 14 dager før møtet

Daglig Leder

Styremøte

Styret

FFO Faktura Februar

Daglig Leder

Innsending av laglister

Lagleder

Utsending av kontingent etter årsmøtet

Daglig Leder

Påmelding lag barn

Daglig Leder

Søknad Uefa B- Lisens

Daglig Leder

Fotballkort - 18 februar Bilde

Daglig leder

DelKurs 1 Grasrottreneren

Daglig Leder

Mars

Aktivitet

Ansvar

Bestille drakter om nødvendig

Matr. Forvalter

Dugnad kiosk - Vår

Dugnadsansvarlig

FFO Faktura Mars

Daglig Leder

Loddsalg

Daglig Leder

Styremøte

Styret

Kontingent 1. purring

Daglig Leder

Trener Forum 1

Treneransvarlig

April

Aktivitet

Ansvar

Vintermix Lør 1 april

Sekretær

Påmeldingsfrister turneringer

Daglig leder

FFO Faktura April

Daglig leder

Oppdateringer lagledere/trenere

Daglig leder

Kvalitetssikre i fiks at alle ligger inne

Daglig leder

Terminoppsett

Daglig leder - B&U leder

Kick Off Lør 22 April

Sekretær

Dommeroppsett - Vår

Dommerkoordinator

Styremøte

Styret

Nye Treningstider

Daglig leder - Leder

Delkurs 2 Grasrottreneren

Daglig Leder

Mai

Aktivitet

Ansvar

Oppmerking av baner

Banekomitee

FFO Faktura Mai

Daglig Leder

Sperrelister til lagene for ubetalt kontingent

Daglig Leder

Styremøte

Styret

Juni

Aktivitet

Ansvar

Trenerforum 2

Treneransvarlig

FFO Faktura Juni

Daglig Leder

Frist for å endre lag/melding om lag som trekker seg

Daglig Leder

Styremøte

Styret

Juli

Aktivitet

Ansvar

Ung.Lag Dana/Norway Cup

Lagledere

Nye Treningstider

Daglig Leder - Leder

August

Aktivitet

Ansvar

Terminlister Høstsesong

Daglig leder - B&U leder

FFO Faktura August

Daglig Leder

Dommeroppsett - Høst

Dommerkoordinator

Styremøte

Styret

Oppstart nye lag (5 åringer)

Rekrutteringsansvarlig/Daglig Leder

Oppstart "serie" Årskull

Lagledere

Neste års 13 åringer registreres i Fiks

Daglig Leder

Dugnadsoversikt Høst

Dugnadsansvarlig

September

Aktivitet

Ansvar

Oversikt over trenere - lagledere

Sp. Leder/Daglig Leder

FFO Faktura September

Daglig Leder

Styremøte

Styret

Oktober

Aktivitet

Ansvar

Arbeide med budsjett neste år

Styret

FFO Faktura Oktober

Daglig Leder

Styremøte

Styret

November

Aktivitet

Ansvar

Oppdatere Årshjul

Daglig Leder

FFO Turnering

Daglig Leder

FFO Faktura November

Daglig Leder

Styremøte

Styret

Trenerforum 3

Treneransvarlig

Julelotteri

Daglig Leder

Desember

Aktivitet

Ansvar

Påmelding A-Lag, Damelag Frist 1.12

Daglig Leder

FFO Faktura Desember

Daglig Leder

Styremøte

Styret

Treningstider Vinter

Daglig Leder/Leder

17. Utmerkelser
Utmerkelser deles ut på årsmøtet:

 • Dommer som har flest kamper for Ganddal
 • A-lagets beste spiller gjennom sesongen

18. Jentefotball

Ganddal Fotball er i startfasen i forbindelse med opprettelse av en jentefotballkomite, med oppgave om å utvikle jentefotballen i Ganddal IL. Foreløpige medlemmer: Stig Øglend, Frode Grøttjord og Are Nesdal

Tiltak er blitt nevnt på første møte:

 • Jenterekruteringsdag (alle jenter på banen)
 • Rene jentelag fra 1. Klasse
 • Konkrete målsetninger, med klare og tydelige delmål og tiltaksplan for jentefotballen
 • Jenteidoler
 • ”Venninnerekruttering” som konkurranse

19. Ganddalkoden

Ganddalkoden er rammen for hvordan vi driver i Ganddal, et felles sett med regler, som skal gjelde for hele klubben – fra knøtt til senior, og fra oppmann til daglig leder. Disse reglene, med standardiserte konsekvenser ved brudd, skal bidra til at vi får en rød tråd i klubben der vi kan fokusere på utvikling og morsomme treninger og kamper.

 1. Alle møter i Ganddalantrekk.
  Oppfordring av trenerne om å stille i Ganddalantrekk, eller i antrekk med tilsvarende farger, for å skape en kollektiv positiv energi og identitet.
 2. Alle møter klare til oppmøtetiden.
  Får ikke delta på påbegynt øvelse på trening eller spiller ikke første omgang på kamp. Unntak dersom spiller har gitt beskjed i god tid og trener anser grunnen som gyldig. Treneren må selvsagt være konsekvent.
 3. Alle gir beskjed ved forfall til trening og kamp – i god tid.
  Spiller ikke fra start neste kamp/ ved gjentagelse; står over neste kamp.
 4. Alle møter i klær og utstyr tilpasset været og spilleforholdene.
  Spilleren sendes inn i varmen eller hjem av treneren.
 5. Alle er i ro, følger med og er fokusert når trener snakker eller viser.
  Samtale med spiller som advarsel. Ved ny hendelse sendes spilleren i garderoben eller hjem av treneren.
 6. Alle jogger straks uten unødig opphold i retning treneren ved signal.
  Samtale med spiller(e) som advarsel. Ved gjentagelse får spiller(e) fra 5 min time-out til garderobeplass.
 7. Vi behandler alle rundt oss med respekt og er positive (FAIR PLAY).
  Samtale med spiller som advarsel. Ved ny hendelse sendes i garderoben eller hjem av treneren.
 8. Spillerne plasserer sekk/bag og drikkeflaske til henvist plass utenfor kunstgresset.
  Treningen starter ikke før dette er gjort.
 9. Etter treningen hjelper alle spillere til med å samle baller, kjegler og vester.
  Ingen får lov til å forlate treningen før alt utstyr er inne.
 10. Foreldre lytter til og støtter Ganddal-trenerne. Dersom man er uenig i det pedagogiske eller sportslige tas det opp utenfor trening og kamp og selvsagt på en konstruktiv måte. Vi er ydmyke for den rollen vi har, og vi vet at vi ikke alltid gjør rett. Vi lytter derfor til gode innspill fra foreldre og andre.
  Samtale mellom trener og forelder. Ved fortsatt uenighet involveres sportslig leder-/utvalg.
 11. Trenere/lagledere skal være sammen om å drive laget i henhold til Ganddal sin sportsplan og klubbhåndbok. Klubbens holdninger og regler skal respekteres.
  Trenere/lagledere skal sette seg inn i klubbens sportsplan og klubbhåndbok.

20. VEDLEGG

 1. invitasjon
 2. registreringsskjema
 3. organisasjonskart

Vedlegg 1

INVITASJON

Hei til alle jenter og gutter på 5 år.

Det er kjempekjekt å spille fotball J

Vi i Ganddal Fotballklubb ønsker å starte opp med et lag for 5-åringer.

Vi trener på mandager kl 18-19 i ballbingen.

De som ønsker å bli med, tar kontakt med Frode Bjelland

e-mail: dagligleder@ganddal-fotball.no mobil: 95813047

Velkommen til Ganddal Fotballklubb J

Med vennlig hilsen

Oppstartsansvarlig

REGISTRERINGSSJEMA

Barnets navn:_________________________________

Født: _______________

Foresattes navn:_______________________________

Adresse:_____________________________________

Postnr:___________ Sted:__________________

Epost (1)____________________________________

Epost (2)____________________________________

Tlf _________________________________________

Info til klubb:

(Er det noe dere mener klubben bør vite vedr ditt barn)

Hva kan du/dere bidra med:


Ganddal IL - fotballgruppen

Besøks-  og postadresse: Paulinehagen 2, 4322  SANDNES
e-post: dagligleder@ganddal-fotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift