Ganddal IL

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GANDDAL IDRETTSLAG

Hovedstyret i Ganddal Idrettslag innkaller herved til Årsmøte 2017.

Tid: Torsdag 16. mars 2017 kl. 20:00

Sted: Kafeen i den nye klubbhuset

SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger for 2016

5. Godkjenne idrettslagets regnskap i revidert stand for 2016

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2017, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift

for gruppens aktivitet

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2017

9. Godkjenne revidert utkast til idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta valg for perioden 2017-2018

a) Leder (1 år)

b) Kasserer (1 år)

c) Leder Anleggskomite (2 år)

d) Styrerepresentanter fra undergruppene fotball, håndball, orientering og turn (1 år)

e) To revisorer (1 år)

f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene (1 år)

g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem (1 år)

h) Avh. av omsetning 2016, evt. valg av kontrollkomite på minste 2 medlemmer (1 år)

Velkommen.

På vegne av Hovedstyret i Ganddal IL

Svein Tollefsen

Sekretær


Ganddal IL - fotballgruppen

Besøks-  og postadresse: Paulinehagen 2, 4322  SANDNES
e-post: dagligleder@ganddal-fotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift